Een moment…

Agenda Jaarvergadering 15-02-2022

De eerder op dinsdag 23 november 2021 geplandde Algemene Ledenvergadering van de Kortebaanbond is alsnog gepland op dinsdag 15 februari 2022 in Hotel Villa Flora, Hoofdstraat 55, 2181 EB Hillegom. Let op: in verband met de geldende coronamaatregelen is het programma aangepast. Om 16.00 uur start de ceremoniële bijschrijving van 9 kortebaandraverijen in de Inventaris Immaterieel Erfgoed. Van 17.30 tot 18.30 uur is er een aangekleed buffet. Om 19.00 uur start de jaarvergadering (2021). Geplande eindtijd is 21.30 uur.

N.B. Heeft u dit vragenformulier omtrent de BTW-plicht van uw vereniging of stichting af ingevuld en toegezonden aan onze penningmeester (pm@kortebaanbond.nl)? Zo niet, het vriendelijk verzoek dit alsnog te doen.

 1. Opening (19.00 uur)
 1. Afscheid van stalcoördinator Manus Bouwhuis en voorstellen nieuwe coördinatoren
 1. Ingekomen en uitgaande stukken
 1. Bestuurssamenstelling
  1. Aftredend is de voorzitter Gerard Post Uiterweer. Hij stelt zich herkiesbaar.
  2. Rooster van aftreden (zie bijlage 1)
  3. Nieuwe kandidaten kunnen zich melden bij het bestuur
 1. Goedkeuring jaarverslagen 2020 en 2021
  1. Verslag van de kascontrolecommissie 2020
  2. Goedkeuring jaarverslag 2020 (bijlage 2) (ook reeds aan u toegezonden d.d. 15-12-2020)
  3. Verslag van de kascontrolecommissie 2021
  4. Goedkeuring jaarverslag 2021 (bijlage 3)
  5. Benoeming kascontrolecommissie 2022
  6. Vaststellen bondscontributie 2022
 1. Verdeling van de transitiegelden (zie bijlage 4)
  1. Toelichting door de voorzitter. N.B. In de gekoppelde bijlage 4, het voorstel voor de verdeling van de transitiegelden, is vanaf pagina 4 nog een voorstel opgenomen om te investeren een collectieve campagne gericht op promotie van (het wedden op) de kortebaan. Zoals u in de laatste update van het bondsbestuur heeft kunnen lezen heeft het bestuur dit voorstel ingetrokken. In plaats daarvan stellen wij voor een deel van de transitiegelden te investeren in het werven (en behouden) van zoveel mogelijk deelnemers aan de kortebaan: de allerhoogste prioriteit op dit moment voor een snelle en voorspoedige ‘herstart’ en uiteindelijk ook voor de continuïteit van het reguliere kortebaancircuit.
 1. Concept-Kortebaankalender 2022 (zie bijlage 5)
  1. Toelichting ter vergadering door de penningmeester
  2. Er zijn nog enkele knelpunten in samenhang met langebaan- en graskoersen
 1. Een houdbare toekomst voor de kortebaan 
 1. Toelichting door het bestuur
 2. Meer (Leerling)pikeurs, meer Omzet, meer Kortebaanpaarden (het LOK-beginsel)
 3. Ideeënuitwisseling, voorstelontwikkeling, bruikbare aanpakken en tips.
 1. Wat verder ter tafel komt
 1. Rondvraag en sluiting