Een moment…

Privacy policy

De Bond van harddraverijverenigingen en – Stichtingen in Nederland, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 40634477 en statutair gevestigd te Alkmaar, voortaan de Bond genoemd, hecht veel waarde aan bescherming van haar persoonsgegevens. In deze privacy policy wil de Bond heldere informatie geven over hoe zij omgaat met persoonsgegevens.

De Bond doet er alles aan om de privacy van haar leden te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De Bond houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat de Bond in ieder geval:

 • De persoonsgegevens van haar leden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy;
 • Verwerking van de persoonsgegevens beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen, zodat beveiliging van de persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte is van de rechten van haar leden omtrent persoonsgegevens, de bondsleden hierop wijst en deze respecteert.

Als een bondslid vragen heeft over deze Privacy Policy dan kan het lid contact opnemen via de contactgegevens onderaan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van leden
Persoonsgegevens van leden verwerkt de Bond ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Administratieve doeleinden, zoals facturatie van de contributie;
 • Communicatie over de Bond gerelateerde onderwerpen;
 • Deelname aan bijeenkomsten

Voor bovenstaande doelstellingen zal de Bond de volgende persoonsgegevens van de aangesloten leden opnemen van te weten: de voorzitter, de secretaris en de penningmeester:

 • Voornamen;
 • Tussenvoegsels;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

De persoonsgegevens slaat de Bond op gedurende het lidmaatschap ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen. Het bewaren van ledeninformatie na het opzeggen van het lidmaatschap heeft als doelen: historistisch onderzoek en reünie-activiteiten.

Verstrekking aan derden
Gegevens die de bondsleden de Bond verstrekt, worden niet aan derden doorgegeven, tenzij de wet de Bond tot het verstrekken van de gegevens verplicht. Verder kan de Bond persoonsgegevens met derden delen als de bondsleden de Bond hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Bewaartermijn
De Bond bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt en dan wel op grond van de wet is verplicht.

Beveiliging
De Bond heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van haar leden te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. De volgende maatregelen zijn genomen:

 • De Bond hanteert een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op de in gebruik zijnde systemen;
 • De IT-middelen zijn up-to-date beveiligd;
 • De Bond maakt back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • De bond test en evalueert regelmatig de genomen maatregelen;
 • De leden zijn geïnformeerd over het belang van bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent de gegevens van de Bondsleden
Een bondslid heeft te allen tijde recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke de Bond van de bondsleden heeft ontvangen. Elk bondslid kan bezwaar maken tegen verwerking van persoonsgegevens door de Bond. Een bondslid heeft het recht om de door een bondslid verstrekte gegevens door de Bond te laten overdragen aan het bondslid zelf of in opdracht van het bondslid direct aan een andere partij.
De Bond kan een bondslid vragen zich te legitimeren voordat de Bond gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken. Als de Bond persoonsgegevens van de bondsleden verwerkt op basis van een door een bondslid verstrekte gegeven toestemming hiertoe, dan heeft het bondslid altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht een bondslid een klacht hebben over verwerking van gegeven persoonsgegevens, dan kan het bondslid direct contact opnemen met de Bond. Als een geschil niet tot een oplossing komt, heeft het bondslid altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Een bondslid kan altijd met vragen terecht op onderstaand adres. De Bond neemt dan spoedig contact op.

Contactgegevens:
Bond van Harddraverijverenigingen en –stichtingen in Nederland
Secretariaat Zesweg 13, 6601 HA Wijchen
e-mail: secretaris@kortebaanbond.nl
tel: 06-53649005 of 024-6452016