Een moment…

Starten met 24 paarden, dispensatie mogelijk

In 2017 start elke kortebaan in principe met maximaal 24 paarden. In 2016 bleek het veelal niet haalbaar om een vol veld met 28 paarden aan te werven. De beslissing om terug te keren naar de vertrouwde 24 werd in de Bondsvergadering van 13 december 2016 dan ook met algemene instemming aanvaard. Ook het feit dat een kortebaan met 28 paarden gemiddeld bijna een uur langer duurt dan met 24 paarden was een overtuigend argument. Tot slot heeft het Bondsbestuur de leden ter overweging gegeven daarbij het voor 8 prijswinnaars gereserveerde prijzengeld te verdelen over 6 prijswinnaars, met name door de 5e en 6e prijs te verhogen. Het prijzengeld is in vergelijking met veel andere begrotingsposten de afgelopen decennia flink achtergebleven. Op deze manier kan zonder verhoging van het budget toch meer aan de winnaars worden uitgekeerd.

Zoals in de Bondsvergadering aangegeven, heeft de Kortebaanbond de mogelijkheid open gelaten om van het maximum van 24 startende paarden af te wijken als u daar een groot belang aan hecht. Is het historisch gezien aannemelijk dat u moeiteloos 28 inschrijvingen verwacht –en denkt u er hierbij aan– zonder andere kortebanen te benadelen? Dan kan de NDR hiervoor dispensatie verlenen. Let op: het is de bedoeling dat u dit vóór aanvang van het seizoen al doet. Stuurt u s.v.p. een e-mail naar info@kortebaanbond.nl, zodat wij tijdig kunnen inventariseren wie hiervan gebruik wil maken.