Een moment…

Kortebaanevaluatie 2018

Op dinsdag 6 november 2018 heeft de Kortebaan-evaluatie van het seizoen plaatsgevonden. De deelnemers hebben het verslag ontvangen. In de jaarvergadering van de Kortebaanbond op 27 november 2018 zijn de belangrijkste uitkomsten gedeeld met de leden. Vervolgens zijn de uitkomsten, toegelicht en beargumenteerd, toegezonden aan de Stichting NDR (tijdens alle bijeenkomsten ook vertegenwoordigd) met het verzoek in te stemmen met de uitkomsten en deze –voor zover nodig– te verwerken in reglementen en officiële bulletins. Op 3 januari 2019 heeft een delegatie van het bondsbestuur overleg gehad met het bureaumanagement van de NDR om standpunten uit te wisselen voorafgaand aan besluitvorming in het bestuur van de Stichting NDR.

Over de meeste onderwerpen zijn KBB en NDR het eens geworden. Een weergave van de uitkomsten en daaruit voortvloeiende reglementswijzigingen voor het seizoen 2019:

Herziening winsomgrenzen* om top-kortebaners langer voor de sport te behouden:

  • van de basisafstand starten paarden (voor zover die niet voor een ontheffing in aanmerking komen) met een winsom tot € 15.000 (was € 12.000), of met een winsom van € 15.000 tot € 24.000 mits gereden door een leerlingpikeur (was € 12.000 tot € 18.000);
  • van 280 of 305m starten paarden met een winsom van € 15.000 tot € 30.000 (was € 12.000 tot € 24.000). Paarden met een totale winsom van € 30.000 of meer starten ook van deze afstand, mits gereden door een leerlingpikeur (of ongeacht de rijdersvergunning, zo lang in het seizoen nog geen € 1.500 is gewonnen).
  • van 310m starten paarden met een winsom van € 30.000 of meer, zodra in het seizoen € 1.500 is gewonnen.

* N.B. Dit is niet de officiële publicatietekst maar een samenvatting. De NDR-publicatie in het OB-1 hfdst Kortebaan (PDF-file) is volledig en leidend.

Daarnaast wordt de startontheffing voor beginnende paarden beperkt. Voor 4-jarige paarden blijft de ontheffing (295m) ongewijzigd tot een winsom van € 6.000. Voor paarden van 5 jaar en ouder, die in het lopende kortebaanseizoen minimaal drie keer op een kortebaandraverij daadwerkelijk zijn gestart, geldt de ontheffing voortaan alleen zolang geen enkele winsom is gerealiseerd. Daarna moet het paard vanaf de basisafstand starten.

Deze aanpassing biedt volgens de Kortebaanbond een mogelijkheid om de smaakmakers langer voor de kortebaan te behouden. Ook de beperking van de 5m ontheffing na drie starts is belangrijk, omdat het leidt tot een gelijker speelveld. Verhoging van alle winsomgrenzen is bovendien logisch, aangezien de prijzengelden de afgelopen jaren zijn gestegen en paarden dus eigenlijk steeds sneller tegen een starthandicap aan liepen. We hopen dat we de toppers van de laatste jaren dankzij deze maatregel nog een aantal jaren op de kortebaan kunnen zien schitteren.

Status leerlingpikeurs blijft helaas gekoppeld aan LB

Het bestuur van de Stichting NDR heeft geen gehoor gegeven aan het pleidooi tijdens de evaluatie, om de leerlingstatus op de kortebaan weer los te koppelen van die op de langebaan. Afgelopen seizoen raakten twee leerlingpikeurs hun status kwijt door het bereiken van de grens van 30 langebaanoverwinningen en moesten daardoor de strijd om het leerlingkampioenschap op de kortebaan voortijdig staken. Argument om voor de kortebaan een eigen grens van bijv. 5 overwinningen te hanteren, is het uiterst geringe aantal leerlingpikeurs dat nog beschikbaar is voor de sport. Het voorstel was om als leerling ten minste het kortebaanseizoen te mogen voltooien (vanuit eigen NDR-kring werd zelfs geopperd de twee voormalige leerlingpikeurs hun status op de kortebaan terug te geven). Het NDR-bestuur heeft echter besloten dat de grens van 30 overwinningen op de langebaan als vast ijkpunt gehanteerd zal blijven worden. Een positieve suggestie vanuit eigen NDR-kring om de kortebaan tot een verplicht onderdeel te maken van de opleiding tot pikeur heeft het, na raadpleging van de VDRP, ook niet gehaald.

Het bestuur van de Kortebaanbond is bijzonder ongelukkig met dit besluit van het NDR-bestuur, omdat we de weinige actieve leerlingen keihard nodig hebben op de kortebaan. Een inhoudelijk argument van NDR-zijde ontbreekt, de enige verklaring is dat men op de lange- en kortebaan dezelfde norm wil hanteren. Dat argument overtuigt ons niet. Je kunt je immers afvragen waarom het zweepverbod dat sinds 2017 op de kortebaan van kracht is, nog altijd niet geldt voor de langebaan. Dit is het enige punt uit de evaluatie waarover KBB en NDR het grondig met elkaar oneens zijn, maar het is niettemin heel jammer en schadelijk voor de KB dat onze belangen hier compleet worden genegeerd. Dat intussen de deelname van leerlingen aan de kortebaan van groot belang is en blijft, met name voor paarden die op winsom staan, staat voor ons als een paal boven water. We kunnen alleen maar hopen dat de eigenaren en trainers dit ook inzien en hun leerlingen hiertoe gelegenheid bieden.

Stimuleren van deelname langebaanpikeurs aan kortebaanwedstrijden

Tijdens de kortebaanevaluatie is gepleit voor een startontheffing voor LB-pikeurs die nog nooit (of al lang niet) op de kortebaan zijn gestart. Een door de deelnemers breed gedragen wens om te zien of het lukt een paar langebaanpikeurs te verleiden het eens op de kortebaan te proberen en daar zo misschien ook eens hun paarden uit te proberen. Vanuit de NDR is gesuggereerd om, alvorens het reglement hierop aan te passen, hiermee eerst eens op een specifieke kortebaan te experimenteren: het liefst een kortebaan waarvoor het traditioneel moeite kost een vol veld te realiseren, en dan bij voorkeur vroeg in het seizoen om de resultaten direct te kunnen evalueren. De kortebaanbond vindt dit een goed voorstel. In de aanloop naar het seizoen zal in onderling overleg tussen de kortebaanbond en bureau Sport van de NDR worden bezien welke criteria voor deze proef moeten gelden en waar het experiment kan worden toegepast.

Ook dit is een maatregel die uit de evaluatie is voortgekomen om de aanhoudende krimp in de deelnemersvelden te pareren. De Kortebaanbond is dan ook blij dat de NDR voor deze maatregel wél openstaat. De suggestie van het NDR-bestuur om eerst een experiment te doen om te zien hoe het uitpakt, en in hoeverre er ook echt belangstelling bestaat van de kant van langebaanpikeurs, snijdt hout en die omarmen we dan ook volledig. We schatten in dat de kans om bijvoorbeeld met 5m ontheffing op de kortebaan voor een doorgewinterde langebaanpikeur een reden kan zijn om het toch eens te proberen. De prijzengelden op de kortebaan zijn aantrekkelijk genoeg en op die manier gloort er toch goede kans op een prijs. Het levert bovendien mogelijk interessante ritten en aansprekende nieuwe namen op voor de kortebaan. We verheugen ons op dit experiment. De uitkomst voor wat betreft de amateurrijders zullen we geduldig moeten afwachten.”

Aangifte en loting

Het afgelopen seizoen zijn veel opmerkingen gehoord over het grote aantal ‘dezelfde’ ritten in de eerste omloop. Het is moeilijk te bepalen of, en in hoeverre, dit samenhangt met de wijze waarop de verschillende uitsluitingen tijdens de handmatige loting op bureau Sport bij de NDR worden verwerkt. Om de discussie te beëindigen heeft de Kortebaanbond aangeboden te investeren in een geautomatiseerd, transparant lotingssysteem waaraan geen mensenhanden meer te pas komen en waarbij de loting te allen tijde plaatsvindt op basis van het maximale aantal ritcombinaties. Het NDR-bestuur heeft hiermee ingestemd. De lotingsregels blijven overigens in principe ongewijzigd: indien blijkt dat de regel “1 pikeur met 2 paarden loot eenmaal even, eenmaal oneven” en/of de regel dat “1 pikeur met 2 paarden eenmaal in beginfase, eenmaal in de eindfase van de eerste omloop start” een oneigenlijke beperking oplevert van het aantal ritmogelijkheden, zal over de toepassing hiervan nader overleg met NDR en deelnemers plaatsvinden.

De ontwikkeling van het systeem is in handen gegeven van een ervaren app developer. De verwachting is dat het ruim op tijd klaar is om te testen in de aanloop van het seizoen, zodat het vanaf de eerste kortebaan van 2019 kan worden toegepast. Doel is een autonoom systeem waartoe bureau Sport van de NDR via internet toegang krijgt. De ingeschreven paarden met al hun gegevens worden via een vast format in het systeem geladen. Het systeem past via de geprogrammeerde algoritmes de lotingsregels toe en produceert geheel automatisch een publicatieklare startlijst. De implementatie vindt plaats in nauwe samenspraak met bureau Sport bij de NDR.

Kleine en grote finale achter elkaar

Omwille van de tijd, maar ook om het voor het publiek aantrekkelijker te maken, is tegen het eind van het seizoen geconcludeerd dat het beter is de kleine en de grote finale niet meer om-en-om maar gewoon achter elkaar te laten verrijden: dus eerst de beslissing om plaats 3/4, en dan de grote finale om plaats 1/2. Het NDR-bestuur ondersteunt dit voorstel en zo zal het dus met ingang van 2019 verlopen.

Wildcard voor de Nederlands Kampioen

Het lijkt vanzelfsprekend dat de Nederlands Kampioen altijd zijn titel kan verdedigen bij het volgende NK, maar reglementair was dit niet helemaal dichtgetimmerd. De winnaar van elke kortebaan krijgt wel een wildcard om zijn titel te verdedigen op dezelfde kortebaan in het volgende seizoen. Maar omdat het NK elk jaar op een andere baan wordt verreden zou de winnaar van het NK 2018 in Middenbeemster niet automatisch mogen starten op het NK 2019 in Santpoort. Omdat de inschrijving voor het NK op winsom gebeurt, is de kans wel groot dat de regerend kampioen kan starten maar vanaf nu is het dus ook een recht.